Hidroizolacija armirano betonskog bazena s keramičkom oblogom

Armirano betonski bazeni

Bez obzira želite li armirano betonski bazen izraditi unutar ili izvan Vaše kuće, njegovoj realizaciji je potrebno pristupiti s punom pažnjom kako bi mu osigurali dugi vijek trajanja bez oštećenja i šteta koje bi uslijedile zbog kvarova na njegovoj konstrukciji. Na temelju Vaših upita u vezi izgradnje novih ili sanacije postojećih bazena, uradili smo ovaj «vodič».

Elementi koje treba uzeti u obzir

Po svojoj funkciji bazen je spremnik za vodu. Specifičnost ovakvog tipa spremnika ogleda se u:

  • Konstrukciji same školjke i popratnih (servisnih) prostorija
  • Instalacijama
  • Završnoj obradi površina

1. BETONSKI RADOVI (konstrukcija bazena sa servisnim prostorom)

Armirano betonski bazen može se ukopati u tlo ili ovjesiti na armirano betonsku ploču. S obzirom da je bazen konstrukcija opterećena hidrostatskim tlakom, očito je kako glavno opterećenje proizlazi iz težine same vode.

1.1 U praksi, kod ukopavanja bazena u tlo, nužno je odgovarajuće kompaktirati tlo i sloj drobljenca (ili šljunka) na njemu. Time se eliminira nekontrolirano slijeganje tla koje redovito dovodi do pucanja bazenske školjke, a time i do mogućeg procurivanja vode iz bazena. Ukoliko se bazen grije, na tlo se polaže superlagani EPS termobeton DRACOTERM kao toplinski izolator. Važno je napomenuti da armirano betonska školjka treba biti zaštićena od prodora vode iz tla, kako bi se zaštitila sama konstrukcija od negativnog utjecaja procijednih voda (korozija armature i degradacija betonske matrice). Hidroizolacija koja u potpunosti eliminira negativne utjecaje podzemnih voda jest VOLTEX (Slike 1 i 2). Voltex svojim tehnološkim karakteristikama nudi potpuno rješenje, bez obzira na složenost i oblik bazenske školjke i broj prodora kroz nju (više informacija o Voltexu pogledajte na www.dracomerx.com ili zatražite od našeg Tehničkog Ureda).

1.2 Bazeni ovješeni o armirano betonsku ploču pod sobom imaju stupove ili zidove koji sudjeluju u nošenju tereta same konstrukcije bazena i vode u njemu. Težište konstruiranja bazena usmjereno je ka proračunu armirano betonskih elemenata.

Inkorporiranje strojarnice, koja regulira parametre vode u bazenu, i drugih objekata poput preljevnih bazena slijedi arhitektonsku ideju čime se kod realizacije dobiva nekoliko objekata koji čine funkcionalnu cjelinu. Zajednička karakteristika svih objekata leži u potrebi za besprijekornom hidroizolacijom.

Prodori za instalacije

Kvalitetno rješenje bazena za sobom povlači potrebu za instalacijom brojne opreme i pripadajućih vodova. U ovom «Vodiču» bit će obrađeni prodori kroz armirano betonske elemente bazenske školjke. Kod određenog dijela izvođača prevladava mišljenje kako je dobro ugrađen beton dovoljna garancija nepropusnosti na mjestima prodora kroz konstrukciju, međutim praksa ih redovito demantira. Pravilno brtvljenje prodora kroz konstrukciju pretpostavlja kvalitetnu ugradnju betona, ali i aktivnih brtvi koje u dodiru s vodom ekspandiraju. Time se stvara tlačna vodonepropusna brtva na mjestu prodora unutar betonskih elemenata.

Dva su osnovna tipa prodora kroz konstrukciju:

1. Elementa prodora (npr. cijev) se postavlja u samu oplatu, tj. prije betoniranja (Slika 3). Brtvljenje takvog prodora izvodi se trakom WATERSTOP RX 101 kod prodora većeg presjeka. Prodori manjeg presjeka izoliraju se pastoznim brtvama poput P-201. Kod obje brtve potrebno je obratiti pažnju na minimalnu debljinu betona kojom moraju biti pokrivene, zbog njihova povećanja volumena u dodiru s vodom.

2. U oplati se ostavlja prostor kroz koji se, naknadno, provlači vod (Slike 4 i 5). U fazi betoniranja to je jednostavnija tehnologija koja traži znatno veći angažman kod brtvljenja. Uz prije spomenuta aktivna brtvila, traku WATERSTOP RX 101 i pastu P-201, čija aplikacija zavisi o veličini presjeka, primjenjuju se i reparaturni mortovi i aditivi betonu za vodonepropusnost. Ukoliko je razmak između voda većeg presjeka i ostavljenog prostora, sa svih strana, u betonu mali (do 2,5 cm) koristit ćemo se reparaturnim mortom SPIDY 15 . Ovaj mort brzog vezanja najprije služi za zatvaranje prostora između voda i prostora u betonu do cca. ½ debljine armirano betonskog elementa. Nakon njegovog brzog vezanja, s druge strane armirano betonskog elementa aplicira se pasta P-201 na poleđinu reparaturnog morta. Nakon apliciranja pastozne brtve preostali prostor između voda i betona ispunjava se SPIDY 15 -om uz njegovo zaglađivanje. Veći presjeci vodova uz ostavljeni obimniji prostor (veći od 2,5 cm između voda i betona) u betonu, za njihov prodor, izoliraju se korištenjem trake WATERSTOP RX 101 i vodonepropusnog betona. Waterstop trakom WATERSTOP RX 101 omata se vod i pričvršćuje omatanjem žice po sredini širine brtve, tako da bude ugrađen na ½ debljine armirano betonskog elementa. Ukoliko je prostor između voda i betona znatan (veći od 5,0 cm sa svih strana) potrebno je dodatno aplicirati traku WATERSTOP RX 101 na stjenku betona (u prodoru) po čitavom opsegu prodora na ½ debljine betonskog elementa. Nakon aplikacije dvostruke brtve prostor se ispunjava vodonepropusnim betonom sa zaglađivanjem.

Horizontalna površina armirano betonske ploče nivelira se izvedbom dilatiranog betonskog estriha. Njegova uloga je dvojaka. Prvo, osigurava dostatno glatku plohu, bilo vodoravnu ili u nagibu, za polaganje keramičkih pločica (vidi: odstupanje od ravnine kod niveliranja sa zaglađivanjem). Drugo, dilatiranim poljima omogućava termodinamički rad betona bez pojave pukotina i odvajanja pločica. Kao materijal koristi se betonski estrih s dodatkom polipropilenskih vlakana koja sprječavaju pojavu pukotina. Preporučena debljina estriha je od 4,0 – 5,0 cm. Vrlo je bitno pravilno dilatirati estrih. Raspored dilatacija ovisi o položaju, klimatskoj zoni, završnoj obradi i geometriji bazena. S izvedbom estriha završava faza betonskih radova.

2. ISPITIVANJE KONSTRUKCIJE I BRTVLJENJE PUKOTINA

Kako je bazenska školjka konstrukcija koja treba zadržati znatan volumen vode potrebno je izvršiti probu njene nosivosti i konstruktivne stabilnosti. Konstrukcija se puni vodom koja u školjci treba ostati 5 – 7 dana. Nakon pražnjenja školjke mogu se pojaviti pukotine koje se saniraju upotrebom ekspanzivne hidrofilne paste P-201 i reparaturnih mortova iz programa DRACOMERXa.

3. PRIPREMA PODLOGE ZA HIDROIZOLACIJU

Tehnologija betoniranja u oplati najčešće rezultira betonom čije površine nisu glatke. Time se podrazumijevaju manje denivelacije na spojevima oplatnih elemenata, s primjetnim tragovima curenja cementnog mlijeka. Betonirane elemente redovito prati i pojava sitnijih i krupnijih pukotina i šupljina nastalih uslijed segregacije. Armirano betonske ploče su hrapave sa zamjetnim tragovima ravnanja.
Niveliranje i reprofilacija betonskih elemenata je nužna. Kako je izvesti?

Bilo kakvoj intervenciji na reprofiliranju i niveliranju betonskih površina prethodi uklanjanje nekoherentnih i trusnih dijelova betona te uklanjanjem prašine i tragova masti i ulja pjeskarenjem ili ispiranjem vodom pod tlakom kako bi podloga bila kompaktna i otporna. Drugim riječima, intervenira se na čistoj betonskoj podlozi.

Na vertikalnoj plohi odstranjuju se tragovi curenja cementnog mlijeka otucivanjem. Gnijezda i pukotine se prevlače slojem mikroarmiranog tiksotropnog morta brzog vezivanja SPIDY 15 ili FLEXOMIX 30. Niveliranje sa zaglađivanjem reparaturnog morta vrši se kao da se keramika direktno polaže na reparaturni mort (odstupanje od ravnine treba biti max. 3,0 mm pod 4 – metarskim ravnalom).

4. IZVEDBA HIDROIZOLACIJE

Brtvljenje spojeva između horizontalnih, vertikalnih ili kosih površina
Izvodi se vodonepropusnom dilatacijskom trakom iz obitelji AKWABAND ARM. Dilatacijske trake se trebaju međusobno preklopiti i prilijepiti na podlogu s elastičnim hidroizolacijskim premazom kao PLASTIVO 250 i prekriti s istim materijalom po cijeloj izloženoj površini (prosječna potrošnja 0,5 kg/m1).

Brtvljenje radnih spojeva

Brtvljenje eventualnih radnih spojeva na konstrukciji se izvodi s trakom AKWABAND NET, ugrađene na podlogu elastičnim polimercementnim premazom PLASTIVO 250 u dvije ruke (jedna ispod trake, druga iznad) ukupne debljine minimalno 2 mm (1 mm po sloju).

Postavljanje hidroizolacijskog sustava na vertikalnim površinama

Izvodi se nanošenjem elastičnog hidroizolacijskog premaza, vodonepropusnog do 300 KPa na stabilnoj, odnosno do 150 KPa na mikroispucaloj podlozi (pukotine 0,5 mm), modula elastičnosti manjeg od 20 N/mm2, kapaciteta premoštavanja pukotina najmanje 1,2 mm pri temperaturi rada od -5ºC do +60ºC, kao PLASTIVO 250.

Proizvod se treba jednolično nanijeti na podlogu metalnim gleterom, valjkom ili prskanjem u ukupnoj debljini od minimalno 2 mm. Nanošenje treba biti u slojevima od 1 mm (prosječna potrošnja 2 kg/m2) u razmacima od najmanje 8 sati i, u slučaju nanošenja prskanjem, neophodno je svaki sloj još svjež zagladiti s gleterom.

Postavljanje hidroizolacijskog sustava na horizontalnim površinama

Izvodi se nanošenjem elastičnog hidroizolacijskog premaza, vodonepropusnog do 300 KPa na stabilnoj, odnosno do 150 KPa na mikroispucaloj podlozi (pukotine 0,5 mm), modula elastičnosti manjeg od 20 N/mm2, kapaciteta premoštavanja pukotina najmanje 1,2 mm pri temperaturi rada od -5ºC do +60ºC, kao PLASTIVO 250.

Proizvod se treba jednolično nanijeti na podlogu metalnim gleterom, valjkom ili prskanjem u ukupnoj debljini od minimalno 2 mm. Nanošenje treba biti u slojevima od 1 mm (prosječna potrošnja 2 kg/m2) u razmacima od najmanje 8 sati i, u slučaju nanošenja prskanjem, neophodno je svaki sloj još svjež zagladiti s gleterom. Neposredno nakon nanošenja prvog sloja, valjanjem se postavlja mikroporozna elastična membrana, otporna >0,7 kN/m1 i izduljenja >30% kao Aquascud Basic. Rubovi membrana se međusobno preklapaju najmanje 10 cm uz premazivanje preklopa s istim PLASTIVO 250.

Završna obrada površina – postavljanje keramičke obloge

Nakon vezivanja hidroizolacijskog premaza, postavlja se keramička obloga s fleksibilnim ljepilom odgovarajućim za vanjsku upotrebu i stalni kontakt s vodom (bez otapala i po mogućnosti s niskim modulom elastičnosti).