Hidroizolacija terasa i većih balkona sustavom punoplošnog armiranog premaza Plastivo 200

Stavke:

  1. Priprema podloge
  2. Brtvljenje spoja između horizontalnih, vertikalnih ili kosih površina
  3. Brtvljenje konstruktivnih dilatacija, postojećih pukotina i područja dodira različitih materijala
  4. Postavljanje hidroizolacijskog sustava
  5. Postavljanje keramike

1. Priprema podloge

Pažljivo čišćenje betonske površine od svakog ostatka prašine, ulja i masnoće te uklanjanje svog labavog materijala. Reprofilacija eventualnih nepravilnosti na podlozi s mikroarmiranim tiksotropnim mortom kao Flexomix 30 ili Spidy 15.

2. Brtvljenje spojeva između horizontalnih, vertikalnih ili kosih površina

Nabava i postavljanje vodonepropusne dilatacijske trake iz obitelji AKWABAND ARM. Trake se trebaju kontinuirano postaviti, međusobno preklopiti i prilijepiti na podlogu s elastičnim hidroizolacijskim premazom kao Plastivo 200 i prekriti s istim materijalom po cijeloj izloženoj površini (prosječna potrošnja 0,5 kg/m1).

3. Brtvljenje konstruktivnih dilatacija, postojećih pukotina i područja dodira različitih materijala

Nabava i postavljanje vodonepropusne dilatacijske trake iz obitelji AKWABAND ARM ili AKWABAND NET. Dilatacijske trake se trebaju međusobno preklopiti i prilijepiti na podlogu s elastičnim hidroizolacijskim premazom kao Plastivo 200 i prekriti s istim materijalom po cijeloj izloženoj površini (prosječna potrošnja 0,5 kg/m1 po jednom sloju).

4. Postavljanje hidroizolacijskog sustava

Nabava i postavljanje dvokomponentne elastoplastične polimer-cementne hidroizolacije povišene elastičnosti, koeficijenta propusnosti nula do tlaka od 1,5 atm, temperature za rad od -5ºC do +60ºC, modula elastičnosti manjeg od 20 N/mm2, prionjivosti na podlogu od 0,6 N/mm2 kao Plastivo 200 ili proizvod jednakih ili boljih karakteristika.

Proizvod se treba jednolično nanijeti na podlogu metalnom gladilicom u debljini od 1 mm (prosječna potrošnja 2,5 kg/m2). Odmah zatim, na još svjež materijal, postavlja se i uvaljava mikroporozna elastična membrana, otporna > 0,7 kN/m1 i izduljenja >30% kao Aquascud Basic ili proizvod jednakih ili boljih karakteristika.

Nakon dovoljnog vremenskog razmaka i vezivanja prvog sloja (najmanje 4 sata), nanosi se jednoliko drugi sloj premaza Plastivo 200 u debljini od 1 mm (prosječna potrošnja 2,5 kg/m2) na način da potpuno pokrije membranu Aquascud Basic.

Hidroizolacijski sustav, kad potpuno veže, treba imati sposobnost premoštenja naknadnih pukotina (bridging) do 1,5 mm do minimalne temperature za rad.

Susjedni dijelovi membrana trebaju biti međusobno preklopljeni najmanje 10 cm, međusobno prilijepljeni s premazom Plastivo 200, prekinuti uz dilatacije obrađene s trakom AKWABAND ARM i povezani po opsegu s vodoravnim rubom iste trake bez dizanja na okomite površine.

5. Postavljanje keramike

Nakon vezivanja hidroizolacijskog premaza, postavlja se keramička obloga s ljepilom odgovarajućim za vanjsku upotrebu i stalni kontakt s vodom (bez otapala i po mogućnosti s niskim modulom elastičnosti) klase C1 ili C2.

Napomena: Fasadni premazi, u bilo kojem tonu, mogu se nanositi direktno na hidroizolaciju.